Regulamin cmentarza

Regulamin cmentarza w parafii Pniewnik obowiązujący od 01.01.2020r.

 

Cmentarz jest miejscem świętym.

"Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała" (KKK2300)

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu:

1. Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom Parafii Pniewnik i zarządzany jest przez Parafię Świętego Jana Chrzciciela w Pniewniku.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości.

3. Zabrania się : 

a. wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym, spożywania alkoholu, palenia papierosów i korzystania z innych używek,

b. wprowadzania na teren cmentarza zwierząt,

c. poruszania się  pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem pojazdów osób niepełnosprawnych i tych, które uzyskają odpowiednią przepustkę w kancelarii parafialnej (np. kamieniarze).

4. Pielęgnowanie grobów obowiązuje dysponentów grobami i osób uprawnionych do pochowania w nich zwłok. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych. Obowiązuje segregowanie odpadów.

5. Prawo do grobu (pochowania) uzyskuje się przez wniesienie właściwych opłat w kancelarii parafialnej. Opłaty związane z opieką nad grobem wznawia się po 20 latach. Obowiązuje także opłata za korzystanie z kontenera na odpady i dostęp do wody tzw. opłata KTSC (korzystanie z terenu substancji cmentarza).

6. Wszelkie prace na terenie cmentarza (murowanie grobów, budowanie pomników, ramek, wykładanie kostki wokół grobu, stawianie ławek itp.) mogą być wykonywane po uzyskaniu odpowiedniej  zgody w kancelarii parafialnej, po uregulowaniu spraw związanych z ważnością grobu i za zgodą dysponenta grobu. 

7. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach dł. 230 i szer. 130. 

8. Obowiązuje zakaz samowolnego stawiania ławek, wykonywania chodników przy grobach, rabatek, sadzenia drzew i krzewów oraz niszczenia istniejących. Ławki i rabatki budowane bez zgody Parafii będą usuwane.

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959r. (Dz. U. nr 47 z 1972 r., poz. 298 ze zmianami).

 

Adres internetowy mapy cmentarza: https://pniewnik.egroby.pl/